Krajinná tvorba

Úvod / Krajinná tvorba

Služby krajinného inžiniera

 • Tvorba projektov verejnej zelene (vegetácia námestí, sídlisk, sprievodná vegetácia ciest)
 • Tvorba projektov vyhradenej zelene (školské zariadenia, firemná zeleň, zeleň poľnohospodárskych objektov, priemyselných podnikov,
  vegetácia okolo rekreačných zariadení, verejných inštitúcií)
 • Analýza a návrhy úprav verejných priestranstiev
 • Spoluúčasť na tvorbe príslušných častí územno-plánovacej dokumentácie
 • Analýza širších územných vzťahy
 • Prvotná krajinná štruktúra (PKŠ)
 • Druhotná krajinná štruktúra (DKŠ)
 • Terciárna krajinná štruktúra(TKŠ)
 • identifikácia krajinného obrazu
 • hodnotenie krajinného segmentu podľa kritérií a hodnotenie vizuálneho impaktu (dopadu) v krajine na základe vyhotovenia panorám (pravdepodobne nejaké ukážky spracovaných panorám)
 • Záhradná a krajinná tvorba – návrhy a realizácia záhrad.
 • návrhy pretvorenia krajiny (pravdepodobne nejaké ukážky návrhov)
 • spracovanie podkladov pre programy obnovy vidieka a rozvoja územia
 • poradenstvo pre samosprávy v oblasti životného prostredia a úprav verejného priestranstva
 • analytické a prípravné práce, organizačno- riadiaca činnosť v oblasti záhradno-krajinárskej tvorby a krajinného plánovania

HLAVNOU ÚLOHOU

krajinného inžiniera je návrh pozitívnych zmien a úprav krajinného a sídelného prostredia.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte Enter